Soudní  překlady a tlumočení němčiny

         Úředně ověřené (soudní překlady) z i do němčiny provádíme i v expresních termínech.

         Kdy je tedy třeba soudního, ověřeného překladu?  

Provádět soudní překlady mohou pouze soudem jmenovaní tlumočníci - soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.

Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z tlumočnické doložky, tedy doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena. 

Tlumočnická doložka není zároveň notářským ověřením pravosti kopie dokumentu.

Soudní překlad je možné spojit nikoli pouze s originálem,ale i s jeho ověřenou kopií (ověření provádějí notáři a některé jiné instituce, např. obecní úřady). Někdy stačí spojit  překlad s  obyčejnou kopií listiny a dotyčné instituci pak spolu s ním předložit k nahlédnutí originál listiny. 

Pokud potřebujte vyhotovit notářskou kopii - zařídíme ji. 

Tlumočení do němčiny a z němčiny.

Tlumočíme do i z němčiny, a to konsekutivně, soudně i simultánně.

Zajišťujeme také konferenční techniku.

 

 

Doprovodného tlumočení se obvykle "používá" při obchodních jednáních, školeních, tiskových konferencích  a podobných událostech. Řečník vždy ponechává čas tlumočníkovi na překlad a teprve pak pokračuje v přednesu. Tlumočený projev je tak delší. U tohoto tlumočení není nutné technické vybavení, jako je tomu u tl. simultánního.

 

Doprovodné tlumočení zajištujeme v různých oborech.

 

Simultánní tlumočení německého jazyka.


Simultánní tlumočení se využívá  hlavně na konferencích, školeních,prezentacích a podobně. Řečník nečeká na překlad tlumočníka, ale průběžně pokračuje ve výkladu, takže tlumočení probíhá současně s jeho přednesem. Obvykle se zde využije tlumočnické techniky - kabin pro tlumočníky, zesilovačů, sluchátek pro účastníky. 

            Německé překlady: